:beyli - Regulamin serwisu internetowego

Regulamin działania serwisu internetowego beyli.pl

§ 1 Podstawowe informacje o Serwisie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego beyli.pl. 2. Operatorem Serwisu jest Beyli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, o kapitale zakładowym 5 000 PLN (słownie pięć tysięcy złotych). 3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.beyli.pl. 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne. § 2 Słowniczek pojęć Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowej beyli.pl: 1) Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie. Serwis gromadzi i przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników pozyskiwane poprzez Formularz Kontaktowy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o stanie zdrowia, dane o zainteresowaniach; 2) Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o przedmiocie działalności oraz usługach świadczonych przez Operatora; 3) Operator – oznacza Beyli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, o kapitale zakładowym 5 000 PLN (słownie pięć tysięcy złotych); 4) Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego beyli.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu; 5) Serwis - oznacza serwisu działający pod adresem internetowym www.beyli.pl; 6) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3 Zasady działania Serwisu 1 W ramach Serwisu dla Użytkowników dostępne są następujące funkcjonalności: 1) możliwość uzyskania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego informacji na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora; 2) możliwość uzyskania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego spersonalizowanej informacji wygenerowanej na podstawie udostępnionych Danych Osobowych, w tym szczególnych kategorii Danych Osobowych Użytkownika; 3) otrzymywanie dedykowanych wiadomości, w tym newsletter’ów uruchamianych stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Operatora; 4) otrzymywanie dedykowanych wiadomości marketingowych kierowanych do Użytkownika na podstawie analizy zindywidualizowanych informacji przekazanych przez Użytkownika; 5) inne funkcjonalności (uruchamiane stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, możliwościami technicznymi organizacyjnymi Organizatora). 2 Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, że treści opublikowane na stronach Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora należy wysłać zapytanie ze pomocą Formularza Kontaktowego. 3 Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, że rozwiązanie testu znajdujące się na stronie Serwisu nie jest wiążące i nie zastąpi badania przez lekarza. 4 Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w Serwisie internetowym Operatora nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez Operatora.

§ 4 Świadczenie usług drogą elektroniczną 1 Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 2 Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3 Operator udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności, w tym Formularza Kontaktowego. 4 Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Operator, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 1) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScipt; 2) połączenie z siecią Internet, 3) poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną. 5 Operator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej. 6 Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Operator usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy kontaktów Operatora. 7 Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 6 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. 8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5 Prawa własności intelektualnej 1 Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do treści zamieszczonych w Serwisie. 2 Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych celach niż na dozwolony użytek prywatny. 3 Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis na swoim komputerze lub drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę. 4 Poszczególne dokumenty zamieszczone w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. 5 Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Operatora są zabronione. 6 Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez Operatora są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. 7 Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe podmiotów trzecich należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu Operatora nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego właściciela takich znaków.

§ 6 Reklamacje 1 Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres: Beyli Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu BEYLI” lub na adres poczty elektronicznej wojciech.suwinski@creativedock.com 2 Reklamacja powinna obejmować: 1) imię i nazwisko zgłaszającego reklamację; 2) adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej; 3) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia; 4) wskazanie żądań zgłaszającego reklamację. 3 Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej na adres poczty elektronicznej – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4 Operator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 5 Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Operatora. 6 Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.

§ 7 Postanowienia końcowe 1 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. 2 Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: wojciech.suwinski@creativedock.com. 3 Ostanie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 14 lutego 2019 r.